Jedna z naj?adniejszych i najciekawszych miejscowo?ci na Ziemi K?odzkiej, le??ca nad Nys? K?odzk?. Stanowi niemal geograficzne centrum Ziemi K?odzkiej. Gorzanów znany jest ju? od wczesnego ?redniowiecza. Ceniony by? od dawna jako miejscowo?? o wybitnych walorach rekreacyjno- wypoczynkowych, a od ponad 100-lat do jej popularno?ci przyczyni?o si? odkrycie w 2- giej po?owie XIX w. miejscowych ?róde? mineralnych. W 1895 roku czynna by?a ju? rozlewnia wody mineralnej, eksploatuj?ca ?ród?o ,,Weberquell” produkuj?ca ok. 300 tys. butelek wody rocznie. Pi?kna, dawniej zalesiona okolica wzbudza?a zainteresowanie mieszka?ców pobliskich miast, szukaj?cych spokoju i wytchnienia w?ród cienistych lasów i u brzegów Nysy K?odzkiej. W niezwykle bogatym w zabytki Gorzanowie góruje nad miejscowo?ci? ko?ció? parafialny pod wezwaniem ?w. Marii Magdaleny, który przetrwa? w stanie dobrze ?wiadcz?cym o jego gospodarzach. Imponuj?ca wie?a ko?cielna by?a jako pierwsza pod?wietlana na Ziemi K?odzkiej.