Wprowadzone przez Magdalena

Pocz?tki

POCZ?TKI             Na wst?pie warto wspomnie?  jak to si? sta?o, ?e wizja budowy w?asnego domu pod Gda?skiem, zmaterializowa?a si? w postaci stuletniego domu w Kotlinie K?odzkiej. Gdy zapytano nas o to po raz pierwszy, u?wiadomili?my sobie, ?e by?y to kolejne etapy, w ktrych nasze plany ewaluowa?y a wizja tego jak ma wygl?da? w przysz?o?ci nasze […]